REGULAMIN ZWIEDZANIA

MUZEUM MOTORYZACJI JELENIA GÓRA
WYSTAWA HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY

Regulacje ogólne

& 1
Niniejszy regulamin jest wydany przez Królewskie Towarzystwo Automobilowe Jelenia Góra – Organizatora wystawy: „HISTORIA KOŁEM SIE TOCZY” 

& 2
1. Podstawą wejścia na wystawę jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia oraz opaski na rękę.
2. Bilety sprzedawane są on-line na stronach internetowych www.muzeummotoryzacjijeleniagora.pl oraz www.mmjg.pl .
3. Cena biletów jest jednakowa dla wszystkich bez względu na wiek i wynosi 30 zł./os.
Dla dzieci w wieku 4 – 7 lat wstęp jest bezpłatny, jednak wyłącznie pod opieką osoby dorosłej! Konieczne jest pobranie odpowiedniego biletu z platformy sprzedażowej.
4. Liczba miejsc ograniczona i obecnie wynosi 25 osób w grupie zwiedzającej.
5. Zwiedzanie trwa ok. 60 minut.

UWAGA!! Obostrzenia epidemiczne!!!
Ze względu na obostrzenia związane z stanem epidemicznym koronawirusa COVID- 19, zwiedzanie odbywać się może:
– w grupach do maksymalnie 25 osób
– z zastosowaniem przez zwiedzających środków zapewniających zakrycie ust i nosa – należy również zachowywać dystans społeczny. Osoby, które nie zastosują się do podanych wymogów mogą zostać niewpuszczone na teren wystawy, bez prawa do zwrotu biletu.

6. Sprawdzanie biletów na wystawę dokonywane jest na pierwszym piętrze  Galerii Nowy Rynek w lokalu Muzeum Motoryzacji.
7. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla zwiedzających dostępne na stronie internetowej: www.muzeummotoryzacjijeleniagora.pl oraz www.mmjg.pl.
8. Bilet wstępu jest ważny wyłącznie na określoną w jego treści datę i godzinę wejścia. Bilety wstępu nie podlegają zwrotom ani wymianie na inny termin lub godzinę.
9. Wstęp na teren Wystawy osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej.
10. Pracownik wystawy może zażądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego.
11. Pracownicy Wystawy mają prawo do wstrzymania wejścia na Wystawę, jeśli w danym czasie liczba widzów przekroczy maksymalną liczbę odwiedzających. W takiej sytuacji Zwiedzający może poczekać na możliwość wejścia na Wystawę.
12. Bilet wstępu jest jednorazowy.
13. Zwiedzający zobowiązany jest zachować bilet do momentu opuszczenia Wystawy.

Paragraf 3
1. Zwiedzający wchodzący na teren wystawy oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
2. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wystawy, zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie wystawy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
3. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników służb ochrony wystawy, dozoru obiektu Galeria Nowy Rynek oraz osób wyznaczonych przez Organizatora.
4. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Wystawy.
5. Dobrowolne wejście na teren Wystawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.
6. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody przez nich wyrządzone.
7. Organizator Wystawy ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Wystawy i niedostosowanie się do zasad określonych niniejszym Regulaminem bądź poleceń porządkowych pracowników Wystawy.
8. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas zwiedzania, pracownicy Wystawy mają prawo do wyprowadzenia lub ujęcia w celu przekazania Policji osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym lub zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia.
9. Zwiedzający Wystawę przyjmuje do wiadomości, że eksponaty oraz wyposażenie Wystawy stanowią mienie znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 Kodeksu karnego, lub mienie wielkiej wartości w rozumieniu art. 115 § 6 Kodeksu karnego, wobec czego ich uszkodzenie, zniszczenie lub zabór wiążą się z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowanie pieniężne) i zaostrzoną odpowiedzialnością karną sprawcy, przewidzianą za wyrządzenie znacznej szkody lub szkody w wielkich rozmiarach.

Regulacje porządkowe 

& 4
1. Ze względów bezpieczeństwa i ograniczeń technicznych:
– mogą wystąpić ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie wystawy i obszarze ekspozycji czasowych;
– wystawa jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
– wystawa jest niedostępna dla dzieci poniżej 4-roku życia.
– plecaki turystyczne, torby i walizki, parasole, kije do nordic walking oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić we własnym aucie lub w szatni usytuowanej na pierwszym piętrze w lokalu Muzeum Motoryzacji.
– fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.
W celu wykorzystania materiałów zdjęciowych i wideo w celach komercyjnych lub do publikacji na stronach internetowych, blogach i fanpagach social media – wymagana jest zgoda Organizatora. W celu uzyskania zgody, prosimy o kontakt z biurem organizatora za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na stronie internetowej wystawy www.muzeummotoryzacjijeleniagora.pl lub www.mmjg.pl.
Organizator zastrzega się możliwość zakazu fotografowania eksponatów na wystawie lub ekspozycjach czasowych.

& 5
Na terenie CH Nowy Rynek, w którym zorganizowana jest wystawa obowiązują następujące zakazy:
– Wnoszenia broni palnej.
– Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów.
– Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
– Noszenia w rękach okryć wierzchnich.
– Jedzenia i picia.
– Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
– Prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.
– Dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
– Siadania na meblach.
– Ślizgania się po posadzkach.
– Fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania.
– Fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
– Palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

Teren Centrum Handlowego Nowy Rynek

& 6
Na terenie Centrum Handlowego Nowy Rynek:
1. Obowiązuje ruch pieszy.
2. Na teren obiektu nie można wprowadzać rowerów, hulajnóg, wózków i innych pojazdów jezdnych:
– rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach;
– organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy;
3. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym; materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

& 7
Zabrania się:
1. Przebywania na terenie Centrum:
a)  osobom w stanie nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających;
b)  osobom zakłócającym porządek oraz zagrażającym bezpieczeństwu Klientów i pracowników Centrum;
c)  osobom, których wygląd zewnętrzny, oraz stan higieny osobistej mógłby zakłócać innym odwiedzającym komfort przebywania w Centrum;
d)  osobom wyłudzającym od klientów Centrum środki pieniężne oraz spożywcze
2. Organizowania i prowadzenia na terenie obiektu bez pisemnej zgody Zarządcy:
a)  wieców, występów artystycznych, handlu obnośnego oraz akcji charytatywnych;
b)  akcji promocyjnych bądź reklamowych;
3. Wnoszenia na teren obiektu broni palnej lub białej, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych substancji chemicznych oraz innych niebezpiecznych materiałów;
4. Fotografowania i filmowania części wewnętrznej i zewnętrznej Centrum bez zgody Zarządcy;
5. Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, rowerach itp. po terenie Centrum;
6. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Centrum;
7. Palenia tytoniu oraz e-papierosów wewnątrz Centrum oraz spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi upoważnionymi do jego sprzedaży;
8. Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami oraz parkowania bez stosownych uprawnień na miejscach oznakowanych dla osób niepełnosprawnych;
9. Przebywania w Centrum, po godzinach otwarcia osobom bez stosownych dokumentów upoważniających do tego;
10. Pozostawiania dzieci bez opieki;
11. Pozostawiania bez dozoru i opieki bagażu, rzeczy, przedmiotów itp.;
12. Pozostawiania samochodów na terenie Centrum w okresie, gdy Centrum jest zamknięte dla klientów;

Regulacje końcowe

& 8
1. Muzeum Motoryzacji Jelenia Góra – Wystawa Historia kołem się toczy– chroniona jest przez osoby wyznaczone przez Organizatora. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników oraz dyżurnych pracowników Wystawy również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
2. Wejście na teren Wystawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Zwiedzania.

Aktualizacja: 15 października 2021 r.

 

 

CHCESZ ZWIEDZIĆ MUZEUM MOTORYZACJI JELENIA GÓRA?